Wstępnie działania dotyczące utworzenia zawodowej szkoły rzemieślniczej podjęto w 2004 roku. 12 stycznia 2004 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu Wejherowskiego i władz wejherowskiego cechu. Na spotkaniu przedstawiciele organizacji rzemieślniczej wystąpili z wnioskiem utworzenia Niepublicznej Szkoły Rzemiosła przy Powiatowym Cechu Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie. Prace organizacyjno-prawne trwały prawie 2 lata.

13 marca 2006 r. Pomorski Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię dotyczącą spełnienia warunków dotyczących uprawnień szkoły publicznej, następnie Starosta Wejherowski wpisał szkołę pod nr 75 do rejestru szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz nadał uprawnienia szkoły publicznej.

1 września 2006 r. rozpoczęła działalność pierwsza, niepubliczna szkoła zawodowa o uprawnieniach szkoły publicznej na terenie województwa pomorskiego. 

 Na potrzeby nowej placówki wynajęto pomieszczenia w Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie przy ul. Leśnej 35. Na stanowisko dyrektora został powołany Krzysztof Grzenia, nauczyciel gimnazjum. Wówczas naukę w szkole podjęło 35 adeptów (w trzech zawodach: fryzjer, stolarz i tapicer). Z dokumentów szkolnych wynika, że w pierwszym roku nauki szkolnej było zatrudnionych 13 nauczycieli (przedmioty ogólne i zawodowe). W drugim roku szkolnym 2007/2008 naukę pobierało 67 uczniów w dwóch oddziałach, z czego w klasie pierwszej 36 uczniów.

 Budynek Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie, pierwsza siedziba Niepublicznej Szkoły Rzemiosła

 

 

Pierwsze miesiące funkcjonowania szkoły, pokazały że możliwości wynajmu pomieszczeń w Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie w perspektywie dalszego rozwoju są niewystarczające. Mając to na uwadze zarząd wejherowskiego cechu rozpoczął intensywne poszukiwania nowego obiektu na terenie miasta Wejherowa, która dawałaby możliwości nieskrępowanego rozwoju. Przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i Urzędu Miasta Wejherowa znaleziono budynek będący własnością władz samorządowych usytuowany przy ulicy Kalwaryjskiej 3.

21 maja 2008 roku w Ratuszu miejskim, podpisano akt użyczenia części budynku szkolnego przy ul. Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie. W czerwcu tego roku przystąpiono do prac adaptacyjnych, mających na celu przystosowanie lokalu dla potrzeb szkolnictwa zawodowego. Z dniem 1 kwietnia 2008 r. funkcję dyrektora Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie powierzono Stanisławowi Zaleskiemu.

Siedziba Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie przy ul. Kalwaryjskiej 3

 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2008/2009, w nowo wyremontowanych pomieszczeniach, odbyła się 1 września 2008 roku. Naukę tego dnia rozpoczęło 149 uczniów, z czego 85 stanowili pierwszoklasiści i kształcenie było realizowane w czterech specjalnościach: fryzjerstwo, stolarstwo, tapicerstwo i mechanika pojazdowa w pięciu oddziałach. Klasy pierwsze szkoliły się w trzech, klasa druga i trzecia w jednym oddziale. W tym roku szkolnym zatrudnionych było 24 nauczycieli.

Następny rok szkolny 2009/2010 przyniósł kolejny wzrost liczby uczniów. Do szkoły uczęszczało już 241 uczniów. Oferta wyboru zawodów poszerzyła się. Młodzież miała do wyboru 7 zawodów. W roku szkolnym 2009/2010 przyjęto 127 uczniów i największą popularnością cieszył się zawód fryzjera. Dla uczniów szkolących się w tym zawodzie przygotowano aż dwa oddziały.  Po jednym oddziale utworzono dla chłopców pragnących kształcić się w zawodach stolarz i mechanik pojazdów samochodowych. Dla pozostałych czterech zawodów utworzone zostały dwa oddziały, tworząc tzw. klasy wielozawodowe. Następuje dalszy wzrost zatrudnienia nauczycieli, w szkole pracowało 28 nauczycieli, w tym 8 pełnoetatowych. W kwietniu 2010 roku kształciło się 235 uczniów w 9 oddziałach.

Rok szkolny 2010/2011 przyniósł kolejny wzrost liczby uczniów. W wyniku rekrutacji przyjęto 167 uczniów i utworzono sześć oddziałów, czyli o jeden więcej niż w poprzednim roku. We wrześniu 2010 roku naukę w szkole podjęło 361 uczniów w 14 oddziałach. Nastąpił również dalszy wzrost zatrudnienia, w szkole pracowało 32  nauczycieli (o 4 nauczycieli więcej w stosunku do poprzedniego roku).

Kolejny rok szkolny 2011/2012 przyniósł znaczące zmiany w ofercie kształcenia Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie. Na wskutek rozmów z rzemieślnikami zrzeszonymi w wejherowskim cechu i potrzeb rynku pracy następiło rozszerzenie oferty edukacyjnej o szereg nowych zawodów. Oprócz dotychczasowych zawodów: fryzjer, stolarz, tapicer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, sprzedawca i kucharz małej gastronomii, dochodzą nowe zawody w których może kształcić się młodzież, a mianowicie: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, złotnik-jubiler, murarz, piekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych i dekarz. Młodzież miała do wyboru aż 14 zawodów. Zmiana ta jednak nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Liczba nowoprzyjętych uczniów zmalała z 167 (wrzesień 2010 r.) do 148 (wrzesień 2011 r.). Spadek liczby uczniów w klasie pierwszej nie spowodował istotnych zmian w strukturze zatrudnienia nauczycieli. Liczba wszystkich uczniów w szkole wzrosła z 361 (wrzesień 2010 r.) do 376 (wrzesień 2011 r.). Powiększa się też liczba oddziałów z 14 do 15. Rok szkolny ukończyło 348 uczniów. Z dniem 1 lutego 2012 r. na stanowisko dyrektora szkoły został powołany dotychczasowy wicedyrektor, Henryk Pranga. Stanowisko wicedyrektora objął Stanisław Zaleski, które pełnił do końca sierpnia 2012 r.

Rok szkolny 2012/2013to pierwszy rok wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Ich celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz lepsze przygotowanie młodzieży do życia we współczesnym społeczeństwie poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych, zróżnicowanie form kształcenia ogólnego i zawodowego oraz dostosowanie ich do zmian zachodzących na rynku pracy. Nastąpiła zmiana nazw niektórych zawodów i dostosowano je do nowej klasyfikacji zawodów.

Dla szkoły jest to kolejny rok ustabilizowania się liczby nowoprzyjętych uczniów. Do klas pierwszych przyjęto 149 uczniów, tworząc 5 oddziałów. Z uwagi na podobną ilość uczniów w szkole, jak w roku poprzednim nie następują zmiany w strukturze zatrudniania nauczycieli i wynosiło ono 30 nauczycieli. W okresie od grudnia 2012 do czerwca 2013 r. stanowisko wicedyrektora pełnił Waldemar Skarżyński.

Rok szkolny 2013/2014 - to kolejny rok wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Z początkiem roku szkolnego obiekt przy ul. Kalwaryjskiej 3 w całości przeszedł w użytkowanie naszej placówki, po przeprowadzeniu się Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych na ul. Dworcową 5. W związku z tym, prowadzono poważne remonty obiektu szkolnego, doposażono pracownie w pomoce dydaktyczne, utworzono nową salę komputerową z nowym sprzętem z funduszy unijnych, finansowano liczne wycieczki przedmiotowe do zakładów pracy i rzemieślników, prowadzono zajęcia pozalekcyjne finansowane w ramach projektów unijnych dla stolarzy, fryzjerów, mechaników - wszyscy uczniowie mieli możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych z języków obcych ukierunkowanych zawodowo i matematyki. Organizowano promocję szkoły w gimnazjach powiatu wejherowskiego, akcję promocyjną w środkach komunikacji miejskiej i u rzemieślników. W roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach pierwszych podjęło 136 uczniów. Zmniejszyła się liczba oddziałów z 15 do 14. Do szkoły uczęszczało 331 uczniów (stan 5 maja 2014 r.) kształcąc się w 16 zawodach. Zatrudnionych było 31 nauczycieli.

W roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach pierwszych podjęło 172 uczniów (10 września 2014 r.) w 6 oddziałach. Do szkoły uczęszcza obecnie prawie 400 uczniów, kształcąc się w 16 oddziałach. Grono pedagogiczne stanowi 31 nauczycieli. Z dniem 1 sierpnia 2014 r. stanowisko wicedyrektora szkoły objął Waldemar Bargański.

31 stycznia 2015 r. dyrektor szkoły Henryk Pranga przeszedł na emeryturę, natomiast stanowisko decyzją zarządu wejherowskiego cechu objął z dniem 1 lutego, dotychczasowy wicedyrektor szkoły Waldemar Bargański, a na stanowisko wicedyrektora szkoły powołano Marka Kwietniewskiego.

Rok szkolny 2015/2016 - to dziesiąty, jubileuszowy rok istnienia placówki. Naukę tego roku rozpoczęło 422 uczniów w 17 oddziałach (w wyniku klasyfikacji rocznej klasyfikowano 410). W szkole zatrudnionych jest 33 nauczycieli.

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku był jubileusz X-lecia powstania i rozwoju placówki. Nasze dotychczasowe działania zyskały uznanie w opinii władz i organizacji rzemieślniczych. Za dotychczasową naszą pracę, Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie uhonorował sztandar szkoły, jednym z najwyższych odznaczeń rzemieślniczych - Złotym Medalem Jana Kilińskiego. Aktu dekoracji dokonał Prezes Jerzy Bartnik. Przy tej okazji wydano publikację i zrealizowano film o historii szkoły. 1 lipca 2016 r. stanowisko drugiego wicedyrektora objęła Iwona Chrzanowska-Drewa.

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com